Witamy na naszej stronie

Działalność pozalekcyjna

Czasopismo szkolne „Kleks” - opiekun: Magdalena Wnuk

                 

„Kleks” jest szkolnym miesięcznikiem redagowanym przez uczniów PSP w Ryczywole. Zamieszczane są w nim artykuły ukazujące najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Publikowane są teksty literackie  autorstwa samych uczniów. Poza tym w każdym numerze pisma znajduje się wywiad i dział rozrywki z ciekawostkami, dowcipami i krzyżówką.

 

                 W roku szkolnym 2018/2019 czasopismo redagowane jest przez uczniów klas: czwartej,  piątej, szóstej i siódmej i ósmej. Zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb i możliwości w bibliotece szkolnej.

 Cele i zadania:

 Rozwijanie zainteresowań dzieci

 • Kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • Redagowanie kolejnych numerów pisma
 • Poznawanie wybranych form dziennikarskich

  

 Pedagog szkolny - Dominika Tęcza

 

                        Pedagog szkolny

mgr Dominika Tęcza

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców

w następujących godzinach pracy:

Wtorek 13.30- 14.30

Środa 9.45- 10.45

Czwartek 10.45- 11.45

Piątek 8.45- 9.45

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym,

kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                                                    (Dawid Bly)

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –  pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

                           Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

- trudności w nauce

- brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

- kłopoty osobiste i rodzinne

- niska samoocena

- potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

- okres dojrzewania

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Logopeda szkolny-Edyta Zawadzka

Cele i zadania:

 1.     Test przesiewowy – diagnoza wad wymowy.

2.     Badania wymowy.

3.     Ustalenie indywidualnych programów terapeutycznych.

4.     Indywidualna terapia w zakresie:

-         usprawnianie aparatu mowy,

-         wywoływanie głosek w izolacji,

-         wymowa poszczególnych głosek w otoczeniu samogłosek,

-         wymowa poszczególnych głosek w otoczeniu spółgłosek,

-         wymowa głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,

-         udźwięcznianie – terapia dzieci z mową bezdźwięczną,

-         techniki relaksacyjne – zapoznanie rodziców z metodami pracy
 w postępowaniu z dziećmi jąkającymi się,

-         trening płynności,

-         zajęcia edukacyjne z dziećmi dyslektycznymi oraz ze stwierdzoną dysortografią.

 

 

Szkolne koło PCK – opiekun Elżbieta Nakończy

Szkolne Koła PCK skupia dzieci i młodzież z klas IV – VII.  Rozwija działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK, często też stanowi pierwszy kontakt dla najmłodszych ze Stowarzyszeniem. Niejednokrotnie od ich aktywności, pomysłowości, dostosowania propozycji działalności do potrzeb otoczenia. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

 1. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

   • pomoc potrzebującym uczniom

   • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

   • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

   • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży

   • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.  Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizują szkolne koła, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody – opiekun Elżbieta Nakończy

      


 Członkiem LOP może zostać każdy uczeń szkoły, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska, kształtowanie postawy szacunku  wobec przyrody, wrażliwości  na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

Cele:

 • Propagowanie działalności ekologicznej w społeczności szkolnej oraz lokalnej
 • Tworzenie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej 
 • Tworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Pogłębianie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem treści ochroniarskich
 • Tworzenie postawy zaangażowania w życie najbliższej okolicy
 • Propagowanie literatury i czasopism przyrodniczych
 • Rozwijanie umiejętności badawczych
 • Rozwijanie umiejętności bezpośrednich obserwacji zjawisk i procesów przyrodniczych
  Przewidywane osiągnięcia:


Członek LOP:

 • Nie niszczy przyrody i innych od jej niszczenia odwodzi
 • Przestrzega praw i zarządzeń dotyczących ochrony środowiska
 • Uczestniczy w zebraniach i akcjach inicjowanych przez SK LOP np. konkursach, pracach społecznie użytecznych 
 • Zawsze przyjmuje postawę godną rzecznika i działacza ochrony środowiska naturalnego
 • Uczestniczy w pracach pielęgnacyjnych przy szkole, zbieraniu karmy dla zwierząt
 • Interesuje się przyrodą i innymi naukami przyrodniczymi
 • Pogłębia swoją wiedzę o środowisku nie tylko w toku nauki szkolnej, lecz także poza obowiązującym programem nauczania
 • Zapoznaje się i gromadzi odpowiednią literaturę specjalistyczną, fotografie, pocztówki, rysunki, notatki
 • Bierze udział w różnych zajęciach terenowych
 • Zna najważniejsze fakty z historii, cele oraz zadania LOP
 • Odpowiednio się zachowuje w czasie wycieczek przyrodniczych
 •  Przyjmuje właściwa postawę na terenach chronionych
 •  Dokładnie obserwuje i wyciąga wnioski z obserwacji

SKKT – opiekun Ewa Bogacka

 SKS w roku szkolnym 2018/2019

 

             Cele zajęć:

 –        upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia

 –        zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju swojego talentu

 –        przygotowanie uczniów do zawodów sportowych 

            Zajęcia realizowane były w ramach III edycji programu „Szkolny Klub Sportowy” w jednej grupie, dwie godziny zegarowe w tygodniu. Grupę o nazwie „Zuchy” stanowili chłopcy z klas IV-VII. Uczniowie naszej szkoły w II semestrze w roku szkolnym 2018/19 wzięli udział w następujących zawodach na szczeblu gminy:

 Piłka nożna chłopców – II miejsce

3-bój lekkoatletyczny – 7 miejsce            Opiekun: Ewa Bogacka

 

 

SKKT  „TRAMP-ek”– w roku szkolnym 2018/2019

 

            Cele zajęć:

            -     wyrabianie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

–        propagowanie piękna Puszczy Kozienickiej i konieczności jej ochrony dla przyszłych pokoleń

–        propagowanie zdrowego stylu życia

–        popularyzowanie turystyki kwalifikowanej

             Do SKKT należało 14 uczniów z kl. V, VI,VII. Dziesięcioro uczniów jest członkami PTTK. Zajęcia odbywały się w formie rajdów, wycieczek oraz marszy na orientację. Uczniowie  w II semestrze wzięli udział w Rajdzie Mikołajkowym - 10 uczniów i XXI Rajdzie Nadwiślańskim – 11 uczniów.

                                                                                  opiekun: Ewa Bogacka

 

Szkolny Klub Europejski „Euroliga” - Dominika Tęcza

 W bieżącym roku szkolnym do Klubu Europejskiego „Euroliga” należy 10 uczniów.

 Tematyka spotkań klubu dotyczy:

kształtowania świadomości europejskiej uczniów poprzez poznawanie krajów należących do Unii Europejskiej, rozpoznawanie flag poszczególnych krajów. Poznanie zabytków, słynnych postaci z wybranych krajów europejskich. Zaznajomienie ze zwyczajami świątecznymi w tych krajach.

   Zajęcia przebiegają w formie zabaw i gier, zajęć plastycznych, konstrukcyjnych. Dostosowane są do możliwości poznawczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Szkolny Klub Europejski współpracuje z organizacją o charakterze proeuropejskim ( Urząd Komitetu Integracji Europejskiej- Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie), dzięki któremu otrzymujemy pomoce, mapy i materiały biurowe wykorzystywane w pracy klubu.


 Koło językowe -opiekun Halina Najda

Koło języka niemieckiego przeznaczone jest dla uczniów klas V-VI, którzy chcą poszerzać swoją znajomość języka niemieckiego oraz wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. Ma ono na celu stworzenie uczniom poznania wartości wielokulturowych, wychowania w duchu tolerancji dla odmiennej kultury, oraz umożliwienie uczniom kontaktu z językiem niemieckim  poprzez słuchanie autentycznych tekstów oraz stworzenie możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami z kolegami. Podczas zajęć uczniowie rozwijają cztery podstawowe sprawności językowe: sprawność czytania, pisania, słuchania i mówienia oraz poznają słownictwo dotyczące wielu aspektów życia codziennego.

 

Schola- opiekun Renata Strzelczyk

Cele i zadania 

Zajęcia ze Scholi odbywają się raz w tygodniu w środę. Uczestniczy w nich 7 uczniów z kl.VI

CELE:

- zapoznanie uczniów z podziałem Pieśnie według kalendarza liturgicznego

- uwrażliwienie uczniów na oddawanie czci Bogu za pomocą pieśni

- zachęcanie do czynnego udziału w Eucharystii

- zachęcanie do nauki gry na gitarze i innych instrumentach

ZADANIA:

- integracja zespołu

- budowanie więzi między nauczycielem a grupą

- eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych

 

Koło historyczne- opiekun Renata Strzelczyk 

Zajęcia koła historycznego odbywają się raz w tygodniu w czwartek i obejmują uczniów klasy VI-VII.

CELE I ZADANIA:

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia

- wpajanie  uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań

- wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują,

- rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego

-rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,

-  rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi

- poszerzanie swojej wiedzy o historii swego kraju i regionu poprzez rozwijanie wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach

-  zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością,

- rozwijanie zamiłowania do turystyki i nawyki kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. 

 

Świetlica szkolna

 1. Nauczyciele prowadzący – Elżbieta Nakończy, Halina Najda i Marzena Warchoł
 2. Realizowane zadania:

     Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.
Organizujemy gry i zabawy ruchowe oraz liczne spacery na świeżym powietrzu. Nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć plastycznych z wykorzystaniem rozmaitych technik i środków tj.: bibuła, farby, plastelina, papier kolorowy, kredki, suszone liście, owoce jarzębiny, kasztany, masa solna, technika stemplowania. Dzieci mogą brać udział  w grach i zabawach ruchowych, oraz relaksacyjnych przy muzyce.      

 Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, znajduje się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie:
a – gry i zabawy grupowe w świetlicy,

b – zajęcia plastyczno-techniczne,
c – zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
d – zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
e – zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),
f– konkursy, zagadki, łamigłówki,
g– zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu na szkolnym boisku lub placu zabaw oraz w sali gimnastycznej.

h – gry komputerowe
Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają czas na odrabianie prac domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.
 W swojej pracy zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. Wdrażamy uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad. Staramy się wyrobić u dzieci nawyków utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie oraz dbałość o środowisko naturalne. Poprzez zajęcia plastyczno-techniczne próbujemy rozwijać wrażliwość i aktywność twórczą u dzieci oraz ich zainteresowania i uzdolnienia. Udzielamy wskazówek na temat bezpiecznego i aktywnego wypoczynku w okresie ferii i wakacji.

4. Udział członków koła: w konkursach, zawodach, w realizacji kalendarza imprez i uroczystościach szkolnych:

 

Zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu kompetencji

Nauczyciel prowadzący – Elżbieta Nakończy


Cel główny:
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Szczegółowe cele wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku intelektualnego;
- kształtowanie nawyku systematycznej, wytrwałej pracy;
- kształtowanie rozsądnego planowania swoich działań;
- wyrabianie nawyku czytelnego sposobu przedstawiania rozwiązania zadania;
- wyrabianie nawyku sprawdzania i korygowania otrzymanych rozwiązań.
Szczegółowe cele dydaktyczne:
- uzupełnianie braków w wiadomościach;
- praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki;
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce;
- uczenie logicznego myślenia;
- kształtowanie umiejętności poszukiwania różnych rozwiązań;
- kształtowanie analizowania treści zadania;
- kształtowanie poprawnego języka matematycznego;
- rozwijanie pamięci oraz doskonalenie sprawności rachunkowej;
- wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania;
- kształtowanie umiejętności doboru metody rozwiązania zadania.

 

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie

Nauczyciel prowadzący – Elżbieta Nakończy

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach indywidualnych ucznia z nauczycielem. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań. W różnorodnych zajęciach każdy uczeń powinien mieć możliwość rozwijania swych zdolności i zainteresowań. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają  lepiej poznać uczniów, ich zdolności i predyspozycje. Wspólna praca nauczyciela i ucznia na zasadach partnerskich przynosi korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej, a na lekcjach są efektywniejsi. Na zajęciach z uczniem zdolnym jest  swoboda, samodzielność, właściwy klimat poszukiwań twórczych, dyskretna inspiracja i kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia, jego zainteresowaniami i zdolnościami.

2. CELE OGÓLNE:
a. Rozwijanie zainteresowań matematycznych,

b. Popularyzacja wiedzy matematycznej,
c. Stworzenie uczniom możliwości konfrontacji swoich umiejętności i wiadomości z rówieśnikami.

d. Udział w konkursach matematycznych

                                                                                     

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów klasy szóstej i piątej

 

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Pietrzyk

                 Dodatkowe zajęcia z języka polskiego prowadzone są w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Ponieważ ich głównym celem jest pomaganie uczniom w przygotowaniu się do sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej, od września do kwietnia uczestniczą w nich szóstoklasiści, natomiast od kwietnia do czerwca – piątoklasiści.

 Cele:

 •  Wspomaganie uczniów w procesie samokształcenia
 • Zachęcanie do systematycznej nauki
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

 Zadania:

 •  Przygotowanie uczniów klasy VI  do sprawdzianu kompetencji
 • Powtórzenie materiału z języka polskiego przewidzianego programem dla klas IV-VI

 Treści:

 •  Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem różnego typu tekstów
 • Redagowanie form wypowiedzi pisemnej
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego 

 

Prowadzące zajęcia: Małgorzata Pietrzyk i Magdalena Wnuk

                 W zajęciach uczestniczą przede wszystkim uczniowie, którzy w wyniku przebadania ich przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną otrzymali wskazania do pracy w ramach takich właśnie zajęć.

                 Podczas zajęć uczniowie:

 •  Utrwalają bieżący materiał zawarty w wymaganiach programowych poszczególnych klas, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o języku i zasad ortograficznych
 • Rozwiązują zadania związane z ćwiczeniem czytania ze zrozumieniem różnych tekstów
 • Redagują formy wypowiedzi zawarte w wymaganiach programowych
 • Stosują samokontrolę pisanych tekstów
 • Wykonują ćwiczenia grafomotoryczne

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  po jednej godzinie w kl. I-III

prowadzący: A. Miżejewska, H. Boryczka, M. Kacprzak

 Cele:

 Rozwijanie umiejętności w zakresie mówienia, czytania, pisania i liczenia

 • Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności
 • Wyrównywanie braków, eliminowanie niepowodzeń szkolnych
 • Wzbogacanie słownika poprzez kontakty z twórczością dla dzieci
 • Rozwijanie logicznego myślenia, kreatywności i zainteresowań
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 • Wdrażanie do samodzielności

 Zadania:

 Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową i wzrokową

 1. Ćwiczenia w płynnym czytaniu tekstów
 2. Analiza treści tekstów
 3. Ćwiczenia w mówieniu,  opowiadaniu, układaniu zdań różnego typu
 4. Ćwiczenia w pisaniu, przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu
 5. Praktyczne ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, słownikowo-frazeologiczne
 6. Analiza i rozwiązywanie zadań matematycznych prostych i złożonych standardowych i niestandardowych
 7. Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb
 8. Ćwiczenia w praktycznym stosowaniu posługiwaniu się kalendarzem, zegarem, pieniędzmi

 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia po jednej godzinie w kl. I-III


prowadzący: A. Miżejewska, H. Boryczka, M. Kacprzak

 Cele:

 Stwarzanie możliwości rozwoju  zainteresowań uczniów

 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
 • Pobudzanie aktywności umysłowej, wyobraźni, fantazji
 • Motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umożliwienie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności zgodnie z rozwojem intelektualnym
 • Rozwijanie oryginalności i pomysłowości
 • Rozwijanie myślenia matematycznego
 • Przygotowywanie uczniów do konkursów

 Zadania:

 Organizowanie ciekawych, urozmaiconych sytuacji dydaktycznych

 1. Poszerzanie treści programowych i poza programowych
 2. Nauczanie problemowe
 3. Umożliwienie uczniom poznania swoich możliwości
 4. Rozwijanie postaw twórczych, wrażliwości estetycznej

 

 Zajęcia wspomagające z matematyki w klasie VII - prowadząca Danuta Reguła

 

Głównym celem zajęć jest poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu, rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia.

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy zdobywanej podczas lekcji oraz utrwalenie swoich wiadomości i umiejętności.

Nie jest źle, jeżeli uczeń ucząc się matematyki, napotyka na trudności, lecz niezmiernie ważne jest, aby potrafił je w miarę samodzielnie pokonać. Zasadniczym celem zajęć jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń osiąga sukcesy w matematyce.

Ze względu na różny poziom przygotowania matematycznego uczniów tematyka zajęć musi być tak dobrana, aby w jednakowym stopniu była interesująca dla wszystkich uczestników, pozwalała im poszerzać wiedzę i wpływała na rozwój zainteresowań.