Witamy na naszej stronie

Rada Rodziców -informacje

 RADA RODZICÓW ROK   2018/2019

 

 

Bernarda Dobrowolska               przewodnicząca

Janina Drewnik                              zastępca

Iwona Pękalska                             sekretarz

Agnieszka Wrona                         skarbnik        

 

Informacje dotyczące reformy

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Logowanie do e-dziennika

Warunkiem zalogowania się jest podanie administratorowi (sekretariat szkoły, wychowawca) adresu e-mail rodzica.

Kliknij na hiperłącze: https://uonetplus.vulcan.net.pl/kozienice

Kliknij na przyciski: zaloguj się

Wybierz przycisk: utwórz konto i postępuj zgodnie z instrukcją

 

 Informacje dla rodziców

Kalendarz imprez szkolnych  imprezy_szkolne20182019.pdf

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz organizacji pracy szkoły można kierować na adres e-mail:

pspryczywol@wp.pl lub bezpośrednio do dyrekcji lub nauczycieli

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia-10 lutego 2019 r.

Sprawdzian ósmoklasisty

od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.

 1% podatku dla szkoły w Ryczywole

Przy rozliczaniu się z fiskusem za 2018 rok, prosimy  rodziców, mieszkańców naszego regionu o przekazanie 1 % podatku na rzecz naszej placówki. Pozyskane fundusze przeznaczone będą na rozwój artystyczny i sportowy naszych uczniów. Sfinansujemy zakup materiałów plastycznych, drobnego sprzętu sportowego oraz nagród dla dzieci. Akcja ma na celu umożliwienie uczniom udziału w zajęciach artystycznych, w czasie których będą mogły poznawać ciekawe techniki plastyczne. Aktywizowanie sportowe dzieci i młodzieży oraz motywowanie ich do wysiłku przez organizowanie wewnętrznych konkursów artystycznych i sportowych z drobnymi nagrodami.

KRS: 0000270261 DOPISEK: PSP w Ryczywole 4612

 Link do strony z informacjami o akcji zbiórki 1 %:

http://fsmm.pl/4612/1_procent_podatku_dla_szkoly_w_ryczywole

Dni otwarte szkoły w roku szkolnym 2018/2019

od godz. 16.00 do 17.00

 

Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele i wychowawcy.

Zebrania z rodzicami(zapoznanie z WSO PSO i wymaganiami programowymi, wybór trójek klasowych sprawy różne)

Zebranie Rady Rodziców godz. 17.30

(wybór Rady Rodziców, uchwalenie programu wychowawczo - profilaktycznego, zapoznanie z planem pracy na rok szkolny 2018/2019,  ustalenie dodatkowych dni wolnych, zaopiniowanieplanów pracy i planu budżetowego -wnioski rodziców do planu, form realizacji 2 godz. wych. fiz. w kl. IV - VIII.)

12 września 2018 r.

Dzień otwarty

7 listopada 2018 r.

Dzień otwarty

Zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 odbyło się w grudniu 2018 r.

(Ustaleni organizacji zabawy noworocznej)

2 stycznia 2019 r.

Wywiadówki

Zebranie ogólne z rodzicami

(szkolenie dla rodziców, spotkanie z przedstawicielem policji, podsumowanie pracy szkoły przez dyrektora za I semestr roku szkolnego 2018/2019)

 13 lutego 2019 r.

Dzień otwarty

Zebranie Rady Rodziców godz. 17.00

 3 kwietnia2019 r.

Dzień otwarty

22 maja 2019 r.

 Zakończenie roku szkolnego godz. 9.00, podsumowanie pracy szkoły w rok 2018/2019  21 czerwca 2019 r.

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 dni wolnych: 31.10.2018; 2.11.2018, 15-17.04.2019 r (sprawdzian) 29.04.2019, 30.04.2019; 2.05.2019.

 Dzieci niemające zapewnionej opieki mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych na terenie placówki  w godz. od 8.00 do 15.30.

W dni robocze, w okresie przerw świątecznych dzieci niemające zapewnionej opieki mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych na terenie placówki  w godz. od 8.00 do 15.30.

 Propozycje Poradni psychologiczno - pedagogicznej w Kozienicach-

  oferta_2018_20191.pdf

 

  

Postawy rodziców, a cechy dziecka

  Postawa rodziców wobec dzieci może stwarzać warunki do szybkiego i pełnego rozwoju dziecka, jak i hamować jego umiejętności poznawcze oraz społeczne. Niewątpliwie stosunek matki i ojca do dziecka wpływa na kształtowanie się osobowości młodego człowieka. Ekstremalnie niewłaściwe postawy rodzicielskie mogą nawet bardzo silnie wypaczyć charakter dziecka i uczynić je psychopatycznym bądź skrajnie nieporadnym człowiekiem. Postawa rodzicielska to inaczej sposób, w jaki rodzice ustosunkowują się do tego, że są rodzicami, jak rozumieją swoją rolę jako matki i ojca, czy ustawiają się pozycji autorytetu i władcy, czy wręcz przeciwnie - obserwują tylko dziecko i uważają swoją rolę za służebną wobec dziecka i jego potrzeb. Czy traktują jej jako cel swoich marzeń, czy przeszkodę w realizacji swoich dążeń. Możemy wyróżnić osiem głównych postaw rodziców i na ich podstawie określić, jaki dany model postępowania ma wpływ na przyszły charakter dziecka.

 1. Postawa odtrącająca
Dominującym elementem tej postawy jest poczucie, że dziecko to przede wszystkim obowiązek, a w domyśle także ciężar (zarówno pod względem emocjonalnym, organizacyjnym jak i finansowym). Rodzic taki nie specjalnie lubi przebywać ze swoim dzieckiem, stale krytykuje je i wytyka mu błędy, kieruje nim stosując rozkazy, surowe kary i konsekwencje niedociągnięć.
Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? Taka postawa kształtuje u dziecka agresję (często rozładowywaną na innych), gniew, kłótliwość, stosowanie kłamstwa jako metody na przetrwanie, dziecko takiego rodzica bywa aspołeczne, nie chce się angażować w projekty grupowe, zdarzają się też zachowania nerwicowe.
U dzieci rodziców odtrącających często dochodzi do zahamowania rozwoju uczuć wyższych. Jako nastolatki mają też trudności w przystosowaniu się do sytuacji, często są też bezradne i nie potrafią kreatywnie rozwiązywać problemów.;

 2. Postawa unikająca
Ten typ reprezentują tzw. rodzice wyluzowani. Są oni pozornie liberalni, sprawiają wrażenie niedbałych wychowawczo, czasami wręcz obojętnych. Kontakt z dzieckiem jest luźny, relacje niewymagające, ograniczone do minimum. Rodzic mało interesuje się sprawami dziecka, pozostawia je bez pomocy, nie bierze udziału w jego zabawach, pracach domowych i przyjemnościach. Rodzice tacy zachowują dystans uczuciowy wobec dziecka, w relacjach brak spontaniczności i serdeczności.

 Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? Taka postawa rodziców powoduje, że dziecko staje się niezdolne do stałych uczuć, nie nawiązuje trwałych więzi uczuciowych, ale nie ma też umiejętności do dokonywania obiektywnych ocen, nastawione jest na bycie w wiecznej opozycji. Bywa nieufne, bojaźliwe i łatwo popada w konflikt ze szkołą i rodzicami. Często dziecku rodziców unikających brakuje wytrwałości w dążeniu do celu, szybko się zniechęca, ma także trudności z koncentracją i częste problemy w nauce.

 3. Postawa nadmiernie ochraniająca
Tacy rodzice strasznie boją się o swoje dziecko. Chronią je od pierwszych dni życia - pierwsze kroki malucha są dla nich dramatem, bo ich celem i głównym zadaniem jest ustrzeżenie malucha przed samodzielnością, która w ich rozumieniu oznacza niebezpieczeństwa. Chronią je więc przed wysiłkiem, pracą i odpowiedzialnością. Ustawicznie pobłażają, usuwają z drogi wszystko, co niesie ze sobą jakiekolwiek ryzyko, tworzą cieplarniane warunki rozwoju.

 Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? Taka postawa powoduje w rezultacie, że dzieci wyrastają na osoby bierne, nastawione na branie, a nie dawanie, infantylne, bez inicjatywy. Zdarza się, że ta postawa rodziców powoduje zachowania odwrotne: dziecko robi się zarozumiałe, egoistyczne, awanturnicze, zuchwałe i samolubne. U dzieci takich rodziców niemal zawsze występuje opóźnienie dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

 4. Postawa nadmiernie wymagająca
Przy tej postawie rodzice stawiają dziecku wygórowane wymagania. Maluch od pierwszych lat życia funkcjonuje pod presją przesadnych wymagań rodziców i nie może im sprostać. Rodzice zaś krytykują go lub dopingują, zmuszając do wysiłku ponad możliwości. W ich rozumieniu, starają się "ciągnąć dziecko" w górę, motywować do lepszej pracy i szybszego rozwoju.

 Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? Powoduje to bunt i protest. Dziecko rodziców nadmiernie wymagających nie wierzy we własne siły, jest niepewne i lękliwe do tego stopnia, że czasami cierpi wręcz z powodu obsesji. Zdarza się także przewrażliwienie, uległość, nadpobudliwość, trudności z koncentracją. Dziecko ma poczucie traktowania z pozycji siły, bez poszanowania jego indywidualności.

 5. Postawa akceptacji dziecka
Rodzice przyjmują potomka ze wszystkimi jego słabościami, śmiesznostkami, atutami - po prostu takie, jakie jest. mama i tata chwalą dziecko, gdy jest powód, a gdy jest potrzeba - upominają je, ale nie potępiają jego osoby. Poznają jego potrzeby i zaspokajają je.

 Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? W tych warunkach dziecko ma poczucie bezpieczeństwa i jego rozwój przebiega prawidłowo. Dziecko rośnie wesołe, przyjacielskie, współczujące, pogodne, miłe, otwarte, empatyczne, a dzięki poczuciu bezpieczeństwa - odważne. Postawa ta sprzyja również kształtowaniu się zdolności do nawiązywania trwałych więzi emocjonalnych.

 6. Postawa współdziałania z dzieckiem
Dziecko uczestniczy w życiu rodzinnym, w pracach domowych i rozrywkach, które są dostosowane do jego potrzeb, możliwości i wieku. Zdarza się jednak, że rodzice tacy mają tendencję do "wydoroślania" malucha - wprowadzania go w takie sfery życia, które nie są jeszcze dla niego odpowiednie.
Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? Współdziałanie zaspokaja potrzeby kontaktu z rodzicami. Powoduje to, że dziecko staje się ufne wobec rodziców, zwraca się do nich po radę i pomoc w momentach trudnych. Wierzy we własne siły. Dzięki tej postawie dziecko jest wytrwałe, zadowolone z własnej pracy, zdolne do współdziałania i podejmowania zobowiązań. Zdarza się, że dzieci takie, uczestniczące w świecie dorosłych, bywają zarozumiałe i przemądrzałe, nad wiek "przeintelektualizowane", przekonane o tym że "one już mogą, rozumieją".

 7. Postawa zapewnienia dziecku swobody
Rodzice jak najczęściej, w miarę chęci i możliwości malucha, stwarzają okazję do zaspokojenia dziecięcej potrzeby aktywności i samodzielności. Rodzice tacy wiedzą, że mimo stopniowego fizycznego oddalania się dziecka od mamy i taty, więź emocjonalna staje się coraz silniejsza. Uznawanie swobody aktywności rozwija pomysłowość, oryginalność, dążenie do pokonywania przeszkód i łatwość w przystosowaniu do różnych sytuacji społecznych.

 Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? W tych warunkach dziecko jest zdolne do kontaktów zarówno z dorosłymi jak i z rówieśnikami, staje się uspołecznione i rozsądne, bo zna konsekwencje swoich zachowań. Ma dużą łatwość w dostosowywaniu się do różnych sytuacji, umie pokonywać przeszkody, jest pomysłowe. Często ma tendencję do przewodzenia grupie w sytuacjach kryzysowych, umie szukać samodzielnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych.

 8. Postawa uznająca równe prawa dziecka
Rodzice unikają dyscypliny i rygoru, oczekują od dziecka dojrzałego zachowania i zawsze są gotowi mu pomóc. Przejawiają szacunek dla jego indywidualności. Umieją być przyjacielem dziecka, poważnie traktując jego wszystkie przeżycia, jak przeżycia innych dorosłych członków rodziny. Traktują syna lub córkę od pierwszych lat jak partnera do rozmowy i działania.

 Jakie cechy i zachowania wywołuje to u dziecka? Postawa ta rozwija lojalność, solidarność z innymi członkami rodziny, sprzyja powstawaniu realistycznego obrazu samego siebie, pobudza do przejawiania własnej inicjatywy. Dziecko ma poczucie uznania i szacunku - czuje się ważne. Szybko staje się gotowe do podejmowania odpowiedzialnych zadań, doprowadza podjęte działania do końca.

 Opracowała: M. Kacprzak

DIETA WSPOMAGA INTELIGENCJĘ

  Drogi Rodzicu!

  Zobacz, co powinno jeść twoje dziecko,

bo od tego, co dostanie do jedzenia, zależy jego:

  •  rozwój inteligencji, także emocjonalnej
  •  sprawność w myśleniu
  •  przyswajanie wiedzy
  •  koncentrowanie się
  •  rozwój psychomotoryczny

  Jak należy karmić dziecko w wieku szkolnym - 10 zasad opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia

  PIRAMIDA ZDROWIA

bez_tytulu.jpg [300x301]

 To, jak powinno wyglądać zdrowe odżywianie dziecka i młodego człowieka, specjaliści ujęli w kilka dość prostych zasad, których graficznym wyobrażeniem jest tzw. piramida żywieniowa. Wystarczy stosować się do nich, by posiłki naszych pociech stały się w pełni wartościowe i sprzyjające prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka.

 Piramida żywieniowa została opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

 ZASADA 1: Dieta musi być urozmaicona

 Trzeba zwracać uwagę na urozmaicenie diety. Każda grupa produktów spożywczych jest źródłem innych cennych dla zdrowia składników odżywczych. Na przykład produkty mleczne dostarczają wapń i białko, ale nie zawierają witaminy C, którą posiadają m.in. owoce i warzywa. Dlatego też należy jeść artykuły spożywcze z różnych grup, wybierając z nich te najbardziej wartościowe.

 ZASADA 2: Ruch jest równie ważny jak jedzenie

 Niezwykle ważna jest codzienna aktywność fizyczna - minimum 60 minut dziennie. Ruch i zabawa na świeżym powietrzu korzystnie wpływają na kondycję fizyczną i sprawność umysłową oraz prawidłową sylwetkę.

 ZASADA 3: 8 porcji produktów zbożowych każdego dnia

 Codziennie powinno się jadać co najmniej 7-8 porcji produktów zbożowych. Są one głównym źródłem energii, zawierają wiele składników mineralnych oraz witamin, są bogate także w błonnik regulujący pracę jelit. Z tej grupy wybierajmy artykuły z tzw. grubego przemiału, które są bogatsze w składniki odżywcze.

 ZASADA 4: 4 szklanki mleka dziennie

 Mleko i jego przetwory są najważniejszym źródłem wapnia w diecie, który jest niezbędny do budowy zdrowych kości i zębów. Mleko zawiera również witaminy A, D i B2 i jest źródłem białka o najwyższej jakości. Uczniowie powinni albo wypijać 3-4 szklanki mleka dziennie, albo część mleka zastępować niesłodzonymi jogurtami i kefirami.

 ZASADA 5: Mięso, ryby i jaja niezbędne dla rozwoju kości

 Produkty mięsne, ryby, jaja są w diecie źródłem pełnowartościowego białka, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B. Białko, składniki mineralne i witaminy zawierają także nasiona roślin strączkowych i orzechy. Ryby morskie warto jadać ze względu na zawartość w nich bardzo korzystnych dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 i witaminy D.

 ZASADA 6: Warzywa i owoce działają przeciwnowotworowo

 Warzywa i owoce trzeba jeść kilka razy dziennie w ramach głównych posiłków oraz "pojadania". Warzywa i owoce dostarczają składników mineralnych i witamin oraz flawonoidów. Są głównym źródłem witamin antyoksydacyjnych (witamin C, E, karotenów), które mają działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Są też źródłem błonnika, który reguluje czynności przewodu pokarmowego.

 ZASADA 7: Tłuszcz głównie z ryb i orzechów

 Większość tłuszczu w diecie powinna pochodzić z ryb, orzechów i tłuszczów roślinnych, takich jak np. olej rzepakowy, sojowy, słonecznikowy czy oliwa z oliwek. Tłuszcze mogą być jedynie dodatkiem do potraw. Do smażenia najlepszy jest olej rzepakowy lub oliwa z oliwek, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe.

 ZASADA 8: Bez przesady ze słodyczami

 Cukier nie dostarcza żadnych witamin i składników mineralnych, a jego nadmiar prowadzi do odkładania się tkanki tłuszczowej. Warto więc ograniczać słodycze.

 ZASADA 9: Sól zastąpmy przyprawami

 Warto ograniczać dodawanie soli kuchennej do potraw do 5 gramów dziennie. Łatwiej się będzie od niej odzwyczaić, jeśli będziemy doprawiać nasze posiłki aromatycznymi ziołami, jak: majeranek, bazylia, oregano, czosnek, tymianek itp.

 ZASADA 10: Woda jest zdrowsza niż sok

 W racjonalnym żywieniu ogromną rolę odgrywa picie dużej ilości płynów. Dzieci i młodzież powinny pić codziennie co najmniej 6 szklanek wody. W przypadku dni z intensywniejszym wysiłkiem fizycznym (zajęcia WF-u czy inne zajęcia sportowe) jeszcze więcej. Można pić wodę, niesłodzone herbatki owocowe, soki warzywne i owocowo-warzywne. Soki owocowe warto ograniczyć z uwagi na dużą zawartość w nich cukrów.

 Poznaj podstawy zdrowego żywienia

 Posiłki powinny być smaczne i zdrowe. Jak je przygotowywać, by dostarczały nam i naszym dzieciom wszystkich potrzebnych składników i nie dodawały kilogramów? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że trzeba jeść od 4 do 5 posiłków w ciągu dnia. I to o stałych porach!

 Ważna regularność

 Stałe pory posiłków umożliwiają równomierne rozłożenie energii oraz właściwe zaopatrzenie organizmu w potrzebne składniki odżywcze. Podstawą są 3 główne posiłki - śniadanie, obiad i kolacja, które w okresie jesienno-zimowym powinny być ciepłe. To szczególnie istotne, gdy na dworze jest zimno.

 Niezwykle ważne jest też drugie śniadanie. Nauka to dla naszego dziecka naprawdę ciężka praca i dlatego, nawet jeśli śniadanie było obfite i bogate w składniki odżywcze, to po trzech, najwyżej czterech godzinach młody uczeń powinien zjeść kolejny pełnowartościowy posiłek. Powinniśmy też pamiętać, aby nasza pociecha kolację jadała najpóźniej 2-3 godziny przed snem, tak aby posiłek został strawiony i by następnego dnia dziecko obudziło się z apetytem na śniadanie.

 Czym napoić?

 Woda to najlepszy napój dla człowieka. Mała butelka wody mineralnej niegazowanej lub przegotowanej powinna stanowić "wyposażenie" szkolnego plecaka. Potrzebuje jej cały organizm, a szczególnie mózg, który - odwodniony - nie będzie działał prawidłowo. Od czasu do czasu dziecku można dać jednodniowy soczek, np. marchewkowy. Nie poleca się natomiast różnego rodzaju napojów słodzonych czy soków sporządzanych na bazie koncentratów. Zawierają one zbyt dużo cukrów prostych, co nie jest korzystne. Są również przyczyną powstawania próchnicy zębów.

 Jedz często

 Dzieci i młodzież zaaferowani różnorodnością szkolnych zajęć mówią, że nie czują głodu. Potrafią wytrzymać wiele godzin bez jedzenia, aby późnym wieczorem zjeść nadmiernie kaloryczną kolację. Nie służy to zdrowiu. Jeśli przerwy między posiłkami są zbyt długie, dochodzi do znacznego spadku glukozy we krwi. Powoduje to obniżenie wydolności umysłowej i fizycznej, w tym zwłaszcza trudności z koncentracją w ciągu lekcji, rozdrażnienie i niewłaściwe zachowania. Jadanie zaś na przykład tylko dwóch obfitych posiłków sprzyja odkładaniu się tłuszczu i szybko prowadzi do nadwagi.

 opracowała: M. Kacprzak